وحید تکرو

پیام‌های چشم سوم

بیانیه های چشم سوم در مبارزه با تروریسم. ما به شدیدترین شکل ممکن حملات فجیع تروریستی را در هر نقطه از جهان محکوم می کنیم. بیانیه های چشم سوم، جنبش های ابتدایی برای شکلگیری یک تور چشم سوم هستند. آرزوی ما این است که هیچ بیانیه ای ایجاد نشود، تمامی خواسته های ما این است که جهان در صلح، دوستی، آرامش و امنیت باشد و هیچ تروریستی برای انجام عملایت های تروریستی در جهان تربیت نشود.