وحید تکرو
جویای صلح

بر روی پوستری که در دست گرفتیم نوشته شده: چشم سومت را به دنیایی جدید بگشا، ما میتوانیم جویای صلح باشیم. با طرحی که “چشم سوم“ نام گرفته. در واقع این طرح هیچ گرایش دینی و سیاسی ندارد. این طرح سورئال اغرارآمیز پیامی دارد. شخص -که همچنین خودم هستم- به زندگی در دنیایی پر از وقایع دلخراش جنگی عادت نموده، چنانکه حتی خون کسی بر روی او ریخته است اما دیگر تحمل عادت های خویش را ندارد تا اینکه چشمی سوم را باز می کند، که می تواند دنیای پیش روی خود را به صورت واقعی تر دنبال کند. گاهی به همه چیز فکر میکنم، با دیدگاهی که به آن در این سن دست پیدا کرده ام خود را به جای کودکی می گذارم که تازه به دنیا وارد شده، تصور کنید آیا آن کودک دیدگاه کنونی ما را داشت چقدر باید از معنای جنگ می ترسیده، جنگی که حتی در فیلم ها ترسناک است. دنیای ما پر از جنگ است، جنگ با خودمان؛ بله جنگ با خودمان. سیاستمداران از خود ما زاده می شوند، اما انسانیت چگونه است که انسان را چنان تبدیل به یک دیو جنگی می نماید؟ در واقع، ما فاصله ی بسیاری از هم گرفتیم، این فاصله اجتمایی کرونا، چیزیست در ظاهر، ما انسان ها قرن هاست که از هم فاصله گرفته ایم. اما من میخواهم دوباره با هم باشیم، تا روی دیگری را به جهان نشان دهیم؛ من “صلح“ را می خواهم.

در این بخش تا کنون 16 پست نوشته ام. از کادر جستوجو برای یافتن پست ها استفاده کنید