وحید تکرو

کمک برای صلح

––– بازدید

بسیاری از دوستان از شرکت و یا کمک به کمپین "چشم سوم" می پرسند، در واقع پاسخ من به آن ها این است که هیمن که شما علاقه ای برای شرکت دارید، یعنی عضوی از ما هستید، اما در هر صورت کمک های نقدی خود را از لینک زیر می توانید انجام دهید. تمامی کمک های شما صرف هزینه های برگزاری رویداد های چشم سوم خواهد شد. هر کمک کوچک قدمی بزرگ در راه صلح است.