وحید تکرو

نقل قول ها

زمان هر چه که می گذرد درمیابم که هیچ نمی دانم، اما خلقت آدمی به گونه ای است که ایده ها در راستای زمان تکمیل و انسان چیزهایی را در خود کشف می کند. این صفحه گزیده ای از آموخته هایم در این سالها، و نقل قول هایی که بیشتر توسط شما از میان نوشته هایم انتخاب شده اند است.

––– بازدید
0 دیدگاه

بارگذاری دیدگاه ها