زمان

درست مثل ماسه از لای انگشتان عبور، مثل برگ تغییر می کند، زرد و خشک می شود. مثل جنگها، مثل فقر، مثل آتش، و مثل برف، عوض می شود، پیر می کند. من اما مثل کلاغهای فرانسوی بی پروا کوچ می کنم، در کنار رود سن مینشینم و به صدایی که از نتردام بلند می شود نگاه می کنم، به پرلاشز می روم و تا صبح در کنار فردریک شوپن می نشینم.

تمامی ما شاید احساس پوچی کنیم، احساس کنیم که زمان می گذرد و همچنان کاری برای جهان نکرده ایم و فقط رشد نمودیم. اما فراموش نکنید، تاریک ترین نقطه شب، نزدیکترین نقطه به روز و روشنایی است.

View this post on Instagram

فارسی در پایین "TIME": Just like sand passing through the fingers, it changes like a leaf, turns yellow and dries. Like wars, like poverty, like fire, and like snow, changes, makes things old. But I move like a reckless French crow, sit by the Seine and watch the sound coming from Notre Dame, go to per lachaise and sit with Frederic Chopin until morning. We may all feel empty, we feel that time is passing and we still have not done anything for the world and we have just grown. But do not forget, the darkest point of the night is the closest point to daylight. How do you think of my voice? Would you like me to record my writings like this? What if I record in Persian? I really haven't had a chance to reply to your beautiful messages yet. "زمان" درست مثل ماسه از لای انگشتان عبور، مثل برگ تغییر می کند، زرد و خشک می شود. مثل جنگها، مثل فقر، مثل آتش، و مثل برف، عوض می شود، پیر می کند. من اما مثل کلاغهای فرانسوی بی پروا کوچ می کنم، در کنار رود سن مینشینم و به صدایی که از نتردام بلند می شود نگاه می کنم، به پرلاشز می روم و تا صبح در کنار فردریک شوپن می نشینم. تمامی ما شاید احساس پوچی کنیم، احساس کنیم که زمان می گذرد و همچنان کاری برای جهان نکرده ایم و فقط رشد نمودیم. اما فراموش نکنید، تاریک ترین نقطه شب، نزدیکترین نقطه به روز و روشنایی است. صدام چطوره؟ دوست دارید نوشته هامو اینطوری ضبط کنم؟ به فارسی چطور؟ راستی هنوز فرصت نشده پیام های زیباتونو جواب بدم. #Time #Paris #France #Seine #Chopin #perlachaise #زمان #فرانسه #پاریس #رودسن #شوپن

A post shared by Vahid Takro (@vahidtakro) on

ارسال کامنت

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.