2019: زادروز من

امروز زادروز من است، اما چرا باید آنرا جشن بگیرم؟ مگر دنیا آنقدر به آرامش و صلح رسیده است؟ آیا من برای آن کاری کرده ام؟ آیا همه چیز برقرار است که…

جهان: سرزمین تنهایی

او خود را آزاد و رها می داند، مگر اینطور نیست؟ مگر نام این میدان آزادی نیست؟ فکر می کنم که نه... این فقط یک نام است.ما در میان واژه ها گم شده ایم،…

در جستوجوی انسانیت

پس از سالها سفر، بیش از یک سال پیش دریافتم که انسانیت و عشق دیگر نابود شده و همه چیز بر روی خط تظاهر پیش می رود. در جایی که بودم میدیدم تمام انسان ها…