چشم سومت را به دنیایی جدید بگشا:

جویای صلح

من سفر می کنم برای صلح و صلح می جنگد برای من و تو. “چشم سومت را به دنیایی جدید بگشا، ما میتوانیم جویای صلح باشیم” و با سلاح صلح، باهم به جنگ جنگ برویم…

میدان قهرمانان

در سال 1900 به مناسبت هزارمین سالگرد مجارستان، میدانی با شکوه در وسط شهر بوداپست ساخته شد که یاد قهرمانان این کشور را تا همیشه زنده نگه دارد. میدان…