آرشیو

سوییس

جنگ با اوگور

با اوگور، یک دوست خوب از سوئیس. این عکس در اواسط ماه اکتبر گرفته شد اما حالا دلتگش هستم. فکر میکنم بی دلیل نیست که قلب انسان ها دلتنگ انسانهای خوب…