آرشیو

عکاسی

جهان: سرزمین تنهایی

او خود را آزاد و رها می داند، مگر اینطور نیست؟ مگر نام این میدان آزادی نیست؟ فکر می کنم که نه... این فقط یک نام است. ما در میان واژه ها گم شده ایم،…

نوروز پیروز!

"پارس، سرزمین فراموش شده ی من" پارس، سرزمینی که از آن آمده ام، تمدنی که همیشه در دنیا محبوب بوده است. سرزمینی که همیشه در طول تاریخ بخاطر پربرکتی اش…

کتاب و تجربه

ما انسانها در طول تاریخ یکدیگر را نابود کردیم، در جنگ، قمار، کسب و کار و در عشق. و تمام این بخاطر تنوع طلبی، شهوت، پول، سیری ناپذیری و ... است. ما…