آرشیو

عکاسی

ایران: سرزمین تنهایی

ما ایران را خود به ویرانه ای تبدیل کرده ایم، قلب های خود را خود از سنگ ساختیم. ما عشق را از وجود خود رهاندیم، و نفرت را در آن جایگزین نمودیم. هر روز…

نوروز پیروز!

"پارس، سرزمین فراموش شده ی من" پارس، سرزمینی که از آن آمده ام، تمدنی که همیشه در دنیا محبوب بوده است. سرزمینی که همیشه در طول تاریخ بخاطر پربرکتی اش…

کتاب و تجربه

ما انسانها در طول تاریخ یکدیگر را نابود کردیم، در جنگ، قمار، کسب و کار و در عشق. و تمام این بخاطر تنوع طلبی، شهوت، پول، سیری ناپذیری و ... است.ما…