آرشیو

عکاسی

نوروز پیروز!

"پارس، سرزمین فراموش شده ی من" پارس، سرزمینی که از آن آمده ام، تمدنی که همیشه در دنیا محبوب بوده است. سرزمینی که همیشه در طول تاریخ بخاطر پربرکتی اش…

کتاب و تجربه

ما انسانها در طول تاریخ یکدیگر را نابود کردیم، در جنگ، قمار، کسب و کار و در عشق. و تمام این بخاطر تنوع طلبی، شهوت، پول، سیری ناپذیری و ... است.ما…

تناقضات عشق

زنان خواهان شلوغی اند و مردان عاشق سکوت. زنان به گذشته و مردان به آینده فکر می کنند. اینها فقط دو نمونه از تناقضات انسانی هستند، اما انسانها هنوز با…