آرشیو

آلمان

چشم سوم: برلین، آلمان

امروز جهان تغییر کرده، فقط در مورد حملۀ تروریستی 20 دسامبر نمینویسم. این روزها زندگی ما مثل بازی های ویدیویی سرشار از خشونت های وحشیانه شده. حوادث…

اشتراک انسانیت

حدود 9 ماه پیش شروع به دعوت دوستانی خارجی به خانه ام کردم. فکر می کردم که چه تفاوتی بین آنها و خواهربرادرم دارد؟ با غذای رایگان، جای خواب رایگان، ...…