آرشیو

آلمان

اشتراک انسانیت

حدود 9 ماه پیش شروع به دعوت دوستانی خارجی به خانه ام کردم. فکر می کردم که چه تفاوتی بین آنها و خواهربرادرم دارد؟ با غذای رایگان، جای خواب رایگان، ...…