در مورد عدد ۱۰۸ بیشتر بدانید

خواسته: گفته می شود 108 تمایلات دنیوی در فانی وجود دارد.

دروغ: می گویند 108 دروغ نهفته است که انسان می گوید.

توهمات: گفته می شود 108 هذیان که انسان میگوید و یا اشکال جهل وجود دارد.

مراحل روح: آتمن گفت، روح انسان یا مرکز از طریق 108 مرحله به سفر می رود.

1، 0، و 8: برخی می گویند که 1 غرفه برای خدا یا حقیقت بالاتر است، 0 غرفه برای پوچی و یا تکمیل در عمل معنوی است و 8 غرفه برای بی نهایت یا ابدیت.

زمان: برخی می گویند 108 احساسات، 36 مربوط به گذشته، 36 مربوط به زمان حال، و 36 مربوط به آینده وجود دارد.

سیارات و خانه: در طالع بینی، 12 خانه و 9 سیاره وجود دارد. 12 بار در 9 برابر 108 است.
نام خدا: گفته می شود 108 نام خدا در هند وجود دارد.

خورشید و زمین: قطر خورشید 108 برابر قطر زمین است. فاصله از خورشید به زمین 108 برابر قطر خورشید است.

ماه و زمین: فاصله متوسط ماه از زمین 108 برابر قطر ماه است.

نقره ای و ماه: در طالع بینی نقره فلزی است که به نمایندگی از ماه میتوان گفت وزن اتمی نقره 108 است.

تفکرات: برخی می گویند 108 سبک مدیتیشن وجود دارد.

قلب چاکرا: چاکراها تقاطع خطوط انرژی هستند، و گفته می شود در مجموع 108 خطوط انرژی همگرا به شکل چاکرای قلب وجود دارد. یکی از آنها، sushumna منجر به چاکرا تاج، و گفته می شود مسیر خودشناسی است.

پرانایاما: اگر کسی بتواند برای گرفتن تنها 108 تنفس در یک روز در تفکر بسیار آرام باشد، روشنگری خواهد آمد.

اوپانیشادها: برخی می گویند 108 اوپانیشاد متون از عقل از سر فرزانگان باستان وجود دارد.

پنتاگون: زاویه های دو خط مجاور در یک پنج ضلعی برابر 108 درجه است.

مارماس یا مارماستاناس: مانند تقاطع انرژی به نام چاکرا هستند، به جز خطوط انرژی کمتری همگرا به آنها شکل می دهند. گفته می شود 108 مارماس در بدن ظریف وجود دارد.

شیمی: جالب توجه است، در حدود 115 عناصر شناخته شده در جدول تناوبی عناصر وجود دارد. بیشتر از آن، در اطراف و یا بیشتر از تعداد 100 تنها در آزمایشگاه وجود دارد، و برخی فقط برای هزارم یک ثانیه. تعدادی که به طور طبیعی در زمین وجود داشته باشد حدود 100 است.

طالع بینی: 12 صور فلکی و 9 بخش قوس به نام نامشاس یا چاندراکالاس وجود دارد. 9 ضربدر 12 برابر 108 است. چاندرا ماه است، و کالاس بخش درون کل هستند.

رودخانه گانگا: رودخانه مقدسه گانگا دهانه طول جغرافیایی اش 12 درجه (79-91)، و عرض جغرافیایی 9 درجه (22 تا 31) است. 12 بار در 9 برابر 108 می باشد.

به سمت خدا: برخی چیزها نشان می دهد که 108 مسیر به خدا وجود دارد.

بخش کوچکتر: تعداد بر 108 تقسیم می شود، از جمله در نیم، سوم، چهارم، یا دوازدهم، به طوری که برخی از ملس دارند 54، 36، 27، و یا 9 مهره.

هندو: گفته شده است که عدد ۱۰۸اشاره به تعداد خدایان هندو دارد. برخی می گویند که هر یک از خدایان 108 نام دارند.

اسلام: تعداد 108 در اسلام برای اشاره به خدا است.

جین: در دین جین، 108 فضائل ترکیبی از پنج دسته از آنهایی که مقدس هستند، از جمله 12، 8، 36، 25، و 27 فضائل هستند.

روح ستوده: 108 ویژگی های روح ستایش وجود دارد.

مرد اول در فضا: اولین پرواز فضایی سرنشین دار دقیقه 108 به طول انجامید، و در تاریخ 12 آوریل سال 1961 توسط یوری گاگارین، فضانورد شوروی بود.

منبع

ارسال کامنت

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.